Alltid billige varer!
Til kassen
Totalt: 0,-
Meny
Handlekurv / 0 produkter

Handlekurven er tom

Usikker på hvor du skal starte?
Se våre nyheter

Vi anbefaler

Til kassen
Totalt 0,-
Alltid billige varer! | Frakt fra 69,-   | Leveringstid 3-6 virkedager (Kun i Norge)

Redegjørelse om aktsomhetsvurderinger

Redegjørelse om våre aktsomhetsvurderinger

 

Bakgrunn

Northglobe AS følger lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold1 (åpenhetsloven), som pålegger større virksomheter å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for å unngå negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i virksomhetens leverandørkjede.
 

Aktsomhetsstandarden i åpenhetsloven bygger på FNs retningsgivende prinsipper for ansvarlig næringsliv og menneskerettigheter (UN Guiding Principles – UNGP) og Organisasjonen for Economic Co-operation and Development (OECD) sin veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv. For å oppfylle loven og disse internasjonale standardene, må virksomhetene gjennomføre en prosess for aktsomhetsvurderingene som innebærer å:

a. Forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer

b. Kartlegge og vurdere faktiske, og potensielt negative konsekvenser for grunnleggende

menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomheten enten har forårsake

eller bidratt til, eller som er direkte knyttet til virksomhetens forretningsvirksomhet,

produkter eller tjenester gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere.

c. Iverksette egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser basert på virksomhetens prioriteringer og vurderinger

d. Følge med på gjennomføring og resultater av tiltak

e. Kommunisere med berørte interessenter og rettighetshavere om hvordan negative 
konsekvenser er håndtert

f. Sørge for eller samarbeide om gjenoppretting og erstatning, der dette er påkrevd.

 

Loven spesifiserer at:

«Aktsomhetsvurderingene skal utføres regelmessig og stå i forhold til virksomhetens

størrelse, virksomhetens art, konteksten virksomheten finner sted innenfor, og

alvorlighetsgraden av og sannsynligheten for negative konsekvenser for grunnleggende

menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold» https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2021-06-18-99

 

I tråd med formålet om å fremme større åpenhet om risiko for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, pålegges omfattede virksomheter å offentliggjøre en redegjørelse om aktsomhetsvurderingene. Denne skal minst inneholde:

a. En generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og

rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for

grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

b. Opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative

konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger

c. Opplysninger om tiltak som virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for å

stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative

konsekvenser, og resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene.

 

 

Dette dokumentet har blitt utarbeidet for å oppfylle Northglobe AS plikt til å redegjøre for aktsomhetsvurderingene. Dokumentet vil oppdateres og offentliggjøres årlig innen 30. juni (krav fra og med 2023). Det vil også oppdateres ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger.

 

Om Northglobe AS og vår tilnærming til grunnleggende

menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

 

Generelt

Lavpriskurven er en avdeling innenfor Northglobe AS og er den delen av selskapet som henvender seg til privatkunder. Northglobe ble etablert i august 2015 av to førstegangsgründere. I starten bedrev selskapet kun engrovirksomhet og hadde lager på Alnabru. Bedriften kjøpte varer fra leverandører som Maarud og Mondelez og solgte dem til frittstående butikker

 

Etter en tid åpnet selskapet for å selge til privatkunder også, og dermed var tanken om Lavpriskurven født. I Juni 2016 fikk selskapet inn nye deleiere og skrev kontrakt for det som skulle bli Lavpriskurvens første butikk. Mens Lavpriskurven nettbutikk ble åpnet i starten av september 2016 åpnet butikken på Gjerdrum like etter samme måned. Butikken var åpen frem til august 2018 men ble etter dette flyttet til Slynga på Rælingen. Lavpriskurven har i tillegg til butikken på Gjerdrum hatt to filialer, en på Kongsvinger og en i Namsos. 

I dag har Lavpriskurven kun nettbutikk, men dette er en nettbutikk i vekst. Logoen til Lavpriskurven (handlekurven med prosenttegn) har vært med siden starten i 2016.Nye varer legges ut hver uke, og spennende tilbud sendes ut til Lavpriskurvens trofaste kunder via nyhetsbrev med eksklusive tilbud

           

Virksomhetens organisering

Northglobe As sin virksomhet består i salg av partier til B2B og B2C. Salg til bedrifter skjer i

hele Norge samt Sverige. B2C selges gjennom Lavpriskurven sin nettside og pakkene

sendes ut med hjelp av PostNord/ Helt Hjem/ Bring. Lager og kontor er på Slynga i Rælingen.

 

Daglig leder: Per Markus Anderson

Styrets leder: Dag Fjellheim

Ansatte: Selskapet teller per 1. sept 2023 - 6 ansatte.

Omsetning: 68 mil. 2022

 

Kjønnslikestilling

Selskapet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn, og har som policy at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn. Pr 31.08.23 var det i bedriften totalt 6 ansatte herav 5 menn og 1 kvinner. Ved fremtidige ansettelser vil best kvalifisert person bli ansatt uavhengig av kjønn.

 

Våre retningslinjer og rutiner for å håndtere risiko knyttet til

menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

 

Ansvarlig drift og vi skal bidra positivt til samfunnet vi er en del av, er kjerneverdier for selskapet. Alle våre produkter og vår virksomhet skal være i tråd med internasjonale

menneskerettighetsstandarder og standarder for anstendige arbeidsforhold.

 

Virksomheten følger FNs retningsgivende prinsipper for ansvarlig næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv. Vår overordnede tilnærming for å oppfylle vår forpliktelse til å respektere grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold styres gjennom vår policy for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som omfatter både vår egen virksomhet og vår leverandørkjede. Vi følger norsk lovverk for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen og for likestilling og fravær av diskriminering. Vi forventer det samme av våre leverandører og forretningspartnere som vi krever av oss selv og at alle ansatte og andre som berøres av virksomheten behandles med respekt og verdighet.

Vi forventer at våre leverandører og forretningspartnere selv opptrer med seriøsitet og

aktsomhet for å unngå skader og negative konsekvenser for mennesker. Alle våre

leverandører skal leve opp til internasjonale menneskerettighetsstandarder og ILOs

kjernekonvensjoner for anstendige arbeidsforhold. Denne forventningen kommuniserer vi

gjennom vår Code of conduct for suppliers.

I tråd med åpenhetsloven, gjennomfører vi aktsomhetsvurderinger for egen virksomhet og

leverandørkjede, redegjør årlig offentlig om aktsomhetsvurderingene og svarer på

informasjonsforespørsler om hvordan vi jobber for å sikre respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjonen av våre produkt.

Våre rutiner og retningslinjene er forankret hos daglig leder, konsernledelse og styret.

 

Negative konsekvenser og vesentlig risiko avdekket gjennom våre

aktsomhetsvurderinger – og våre tiltak for å begrense risiko

Vi gjennomfører jevnlige risikovurderinger knyttet til negative konsekvenser og risiko for

mennesker knyttet til vår virksomhet. I 2023 har vi ikke avdekket faktiske negative

konsekvenser. I forbindelse med vår aktsomhetsprosess har vi vurdert risiko for både egen virksomhet og vår leverandørkjede.

 

Vesentlige risikoområder i vår egen virksomhet og tiltak for å begrense risiko

Det er ingen fremtredende risiko for negative påvirkninger på individers liv, sikkerhet, helse, trivsel og verdighet i vår fysiske virksomhet.

Vi jobbersystematisk i samarbeid med ansatte og ekstern ekspertise for å hindre at slike skader skal oppstå, gjennom våre rutiner for HMS. Disse er nærmere beskrevet i vår HMS

håndbok. Alle avvik følges opp. Vi har årlig revisjon av at internkontrollsystem følger myndighetenes krav, og vi rapporterer årlig om HMS-status.

 

Per Markus Andersson                                 Dag Fjellheim                                   Anders Arpi       

Sign.                                                                 Sign.                                                   Sign.                    

Adm.direktør                                                  Styrets leder                                   Styremedlem     

Produktet du valgte er lagt i handlekurven